תקנון האתר

מדיניות ותנאי שימוש

השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר"), המנוהל ע"י שאו מרום אסטרונומיה יהודית, ע.מ 30077729 ("העסק") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר ("המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. השותפות רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

כל פרטי הגולשים המבקרים באתר יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של העסק.

העסק ינקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

האתר מוגן בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך, העסק לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ובתמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת העסק.

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

רכישת כרטיסים לפעילויות שעורך העסק.

משלוח מידע ופרסומים בנוגע לפעילויות השותפות לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או לטלפון הנייד שלו. המשתמש רשאי להודיע לעסק, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

יצירת קשר עם המשתמש בקשר לכרטיסים שרכש.

העסק מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שהעסק קיבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישורים לפרסומות, אפליקציות ואתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. כל שימוש באפליקציות ואתרי אינטרנט אחרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם והעסק לא יהיה אחראי לאפליקציות ואתרים אלה ולשימוש בהם על ידי המשתמש, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי העסק. ההפניה לאפליקציות ואתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי העסק, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והעסק לא יהיה אחראי על כל תוצאה של השימוש באפליקציות ואתרים של צדדים שלישיים.

האחריות הבלעדית לתכנים מסחריים הנוגעים לצדדים שלישיים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה  באתר.

היה ולדעת המשתמש מידע המפורסם באתר אינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, הוא מתבקש להודיע על כך לעסק באופן מיידי. את ההודעה יש למסור למייל המופיע באתר. על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות של המשתמש, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. העסק יטפל בתלונה לפי שיקול דעתו.

זמינות האתר

העסק מתחייב לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת העסק לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

משרדינו סגורים בשבת ובחג.

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של העסק, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י העסק.

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך בשותפות.

רכישת כרטיסים

לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה.

הזמנת פעילות תצפית פרטית תבוצע באמצעות מילוי טופס ההזמנה באתר, לאחר מילוי הטופס נציגינו יפנו אליכם להשלמת ההזמנה. יודגש כי איננו מתחייבים לבצע תצפית על פי טופס ההזמנה כל עוד הדבר לא סוכם עימנו במפורש. 

הזמנת כרטיסים לתצפית פתוחה לקהל הרחב, תתבצע באמצעות רכישת כרטיסים באתר.
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.

במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות כפתור "צור קשר" המופיע באתר. החברה לא תהיה מחוייבת לכבד רכישה אשר לא נשלח בגינה אישור רכישה.

בטול/החזר כרטיסים שנרכשו באתר

בכפוף להוראות הדין שאינן ניתנות להתנאה, לרבות הוראותיו המחייבות של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בכל מקרה של ביטול רכישה שבוצעה באתר, אלא אם הביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום רכישת הכרטיסים (ואם רכשת כרטיסים למועד מסויים, בתוך 14 ימים מיום רכישת הכרטיסים, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני אותו מועד). יודגש כי לא יבוטלו רכישות אשר בוצעו באתר אלא בהתאם לאמור לעיל.

במקרה של ביטול בתנאים המפורטים לעיל, יזוכה כרטיס האשראי עמו בוצעה הרכישה במחיר הכרטיסים ששולם, בהפחתת דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הכרטיסים או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

במקרה של עננות או תנאי מזג אוויר שאינם מאפשרים פעילות ראויה, הפעילות תבוטל וכספכם יוחזר לכם. תשלח לכם הודעה עד שעה וחצי לפני הפעילות.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

נשמח לקבל הערות/הארות/הצעות למייל: sumarom123@gmail.com

פסח של כוכבים  במצפה רמון!

גם בחופשת הפסח נקיים את תצפיות הכוכבים של שאו מרום.
הנחה מטורפת למזמינים עד לתאריך ה' ניסן ה27.3- 
30% הנחה!!
הירשמו עכשיו! הכרטיסים על בסיס כל הקודם זוכה.

איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן